Sausio 13-osios bylą sudaro jau 650 tomų

sausio 13Generalinė prokuratūra, siekdama greitesnio teisinio įvertinimo ir naujo požiūrio į tyrimą Sausio 13-osios byloje, dar 2010 m. gruodžio 29 d. sudarė naują tyrimo grupę. Prielaidas naujam tyrimo etapui sudarė 2010 m. pabaigoje įsigaliojusios Baudžiamojo proceso kodekso pataisos, sudarančios sąlygas perduoti teismui bylas, kuriose itin pavojingus nusikaltimus padarę užsienio valstybių piliečiai slapstosi nuo teisingumo, nes kitos šalys naudojasi galimybe jų neišduoti Lietuvai. Šiuo metu tyrimo grupę sudaro penki Generalinės prokuratūros prokurorai ir du Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai.

Pirminis naujai sudarytos tyrimo grupės tikslas buvo įvertinti surinktus baudžiamosios bylos duomenis dėl tiriamų nusikalstamų veikų kvalifikavimo bei asmenų, trauktinų baudžiamojon atsakomybėn, rato. Įvertinus duomenis, nuo 2011 metų birželio mėnesio nuspręsta tyrimą atlikti ne tik dėl nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 100 straipsnyje (tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis), bet ir dėl karo nusikaltimų, numatytų BK 101 (tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas) bei 103 (tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais ar jų turto apsaugos pažeidimas) straipsniuose.

Svarbus tyrimo aspektas tai, kad jis atliekamas ne tik dėl 23 įtariamųjų, bet ir dar dėl 58 asmenų, kurie 1990-1991 metais tarnavo TSRS Gynybos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės saugumo komiteto (KGB) padaliniuose ir dalyvavo TSRS kariškiams jėga užgrobiant Spaudos rūmus, Televizijos bokštą, Lietuvos radijo ir televizijos komitetą bei kitus pastatus, kurių metu buvo nužudyti ir sužaloti Lietuvos laisvės gynėjai.

Tyrimo grupės nariai per ganėtinai trumpą laiką rinko tiriamų asmenų duomenis: iš valstybės institucijų, archyvų bei privačių asmenų gavo vaizdo ir garso dokumentus (1230 fotonuotraukų, 60 vaizdo įrašų), kuriuose užfiksuoti 1990-1991 metų įvykiai Lietuvoje, bei daugiau nei 300 oficialiai patvirtintų dokumentų (TSRS įstatymų, nutarimų, įsakymų ir kt.), susijusių su tiriamais įvykiais, atliko jų apžiūras, išanalizavo 1990-1991 metų įvykių dalyvių surinktą medžiagą, atliko daugiau kaip 80 naujų liudytojų apklausų, pavedė specialistams atlikti daugiau nei 800 užduočių nustatyti nukentėjusių asmenų sveikatos sutrikdymo mastą, atrinko ir perdavė vertimui daugiau nei 8000 bylos dokumentų, kurie teisme išnagrinėtoje byloje nebuvo išversti, patikslino daugiau kaip 2800 liudytojų ir daugiau kaip 1300 nukentėjusių asmenų duomenis; siekiant patikslinti tankų ir šarvuotos karinės technikos judėjimo trajektoriją, kariškių judėjimo ir buvimo vietas prie Lietuvos televizijos bokšto, atliko papildomą įvykio vietos apžiūrą; išsiuntė 7 teisinės pagalbos prašymus į Rusijos Federaciją. Buvo gautas tik vienas atsakymas į teisinės pagalbos prašymą atlikti TSRS prezidento M. Gorbačiovo apklausą. Atsakyme nurodyta, kad atsisakoma atlikti prašomą veiksmą, vadovaujantis 1959 muropos Tarybos konvencijos „Dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose“ 2 straipsnio „b“ punkto bei 1992 m. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“ 18 straipsnio pagrindais, numatančiais, kad teisinė pagalba neteikiama, jeigu jos teikimas gali pakenkti prašymą gavusios šalies suverenitetui ar saugumui, visuomeninei tvarkai ar kitiems esminiams interesams. Dabar byla susideda iš daugiau nei 650 tomų medžiagos. . E

Pastaruoju metu tyrimo grupė apibendrina visus naujus bylos duomenis. Tai atlikus bus sprendžiamas klausimas dėl procesinių reikalavimų, kurie leistų ikiteisminį tyrimą užbaigti įtariamiesiems nedalyvaujant procese, įvykdymo, t. y. artėti prie tyrimo užbaigimo stadijos.

Primintina, kad esminį postūmį šios bylos tyrimui suteikė Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 181, 187, 188, 218, 220 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (įsigaliojo 2010-12-31) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 3, 7, 95, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 111 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 104 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir kodekso papildymo 1131straipsniu įstatymasįsigaliojo 2011-03-31), numatantys galimybę užbaigti ikiteisminį tyrimą įtariamajam nedalyvaujant procese bei palengvinantys baudžiamosios atsakomybės taikymą už nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus.

kriminalai.com

šaltinis: Generalinės prokuratūros info.