Klaipėdos apskrities VPK 2011 metų veiklos apžvalga

ataskaitinis VPKPolicijos misija – saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, pagal kompetenciją formuoti saugią aplinką ir vykdyti veiksmingą nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą.

Atsižvelgiant į šią misiją bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, 2011 m. buvo numatyti Klaipėdos apskrities VPK veiklos prioritetai – operatyvus policijos reagavimas į įvykius ir incidentus, viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimas, nusikalstamų veikų tyrimo tempų (lygio) išlaikymas, ypatingą dėmesį skiriant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, susijusių su organizuotu nusikalstamumu, narkotikais, tyrimui ir prevencijai, nusikalstamų veikų ekonomikos srityje prevencija ir tyrimas, ypatingą dėmesį skiriant nusikalstamu būdu įgyto turto paieškai ir konfiskavimui, korupcijos rizikos valdymo stiprinimas, visuomenės pasitikėjimo policija didinimas, policijos įvaizdžio gerinimas bei visuomenės įtraukimas į nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją.

Klaipėdos apskrities policijai 2011 metais teko nemažas iššūkis – viešosios tvarkos palaikymas ir saugumo užtikrinimas Europos motociklininkų fiestos „SUPER RALLY 2011“, į kurią iš visos Europos suvažiavo apie 6000 motociklų gerbėjų, bei Europos krepšinio čempionato metu. Su šiais iššūkiais Klaipėdos apskrities policija sėkmingai susitvarkė.

Ekonominės situacijos pablogėjimas ir finansinio stabilumo sumažėjimas valstybėje greičiausiai įtakojo tiek bendrą Klaipėdos apskrities VPK užregistruotų nusikalstamų veikų daugėjimą (užregistruota 495 nusikalstamomis veikomis arba 6,4 % daugiau nei 2010 metais), tiek atskirų nusikalstamų veikų rūšių padaugėjimą. Lyginant su 2010 metais, pernai padaugėjo sukčiavimų – 169 nusikalstamomis veikomis arba 41%, vagysčių – 83 veikomis arba 2,3%, turto sunaikinimo – 98 veikomis arba 20,9%, turto pasisavinimo – 26 veikomis arba 38,2%, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimo, laikymo ar realizavimo – 47 veikomis arba 79,7%, nusikalstamų veikų, susijusių su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis – 65 veikomis arba 22,5%.

Pažymėtina, kad nusikalstamų veikų, susijusių su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis, pagausėjimą lėmė intensyvus ir ilgalaikis policijos pareigūnų darbas šioje srityje. Šių užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius parodo itin didelę policijos pareigūnų iniciatyvą bei kruopštų darbą.

Policijos registruojamų įvykių registro duomenimis, 2011 metais Klaipėdos apskrityje gauta 103010 informacinių pranešimų, tai yra 11315 pranešimų daugiau nei praėjusiais metais. Gautų informacinių pranešimų skaičiaus didėjimo tendencijos, pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičiaus didėjimo tendencijos įtakojo ir ištirtų nusikalstamų veikų Klaipėdos apskrityje sumažėjimą, nors ištirtų nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo nežymiai. 2011 metais ištirta 4016 nusikalstamų veikų, 2010 metais ištirtos 4056 nusikalstamos veikos, ištirtų nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo 1 proc.

Bendra nusikalstamumo būklė Klaipėdos apskrityje, lyginant su 2010 metais, pasikeitė. 2010 metais 100 tūkstančių gyventojų Klaipėdos apskrityje teko 2072 nusikalstamų veikų. 2011 metais šis rodiklis išaugo iki 2256 nusikalstamų veikų. Paminėtina tai, kad padidėjo ir bendras Lietuvoje registruotų nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkstančių gyventojų, kuris išaugo nuo 2361 – 2010 metais iki 2473 – 2011 metais.

Saugiausias Klaipėdos apskrityje yra Kretingos rajonas, kuriame 100 tūkstančių gyventojų tenka 990 nusikalstamų veikų. Nesaugiausias kaip ir 2010 metais išlieka Palangos miestas, kuriame 100 tūkstančių gyventojų tenka 2511 nusikalstamų veikų. Taip pat santykinai mažiau saugūs yra Šilutės bei Klaipėdos rajonai, kuriuose 100 tūkstančių gyventojų tenka atitinkamai 2202 bei 1704 nusikalstamos veikos. Neringoje 100 tūkstančių gyventojų tenka 1562 nusikalstamos veikos, o Skuodo rajone – 1033 nusikalstamos veikos.

Apibūdinant visuomenės pasitikėjimo policija rodiklio įgyvendinimą, reikėtų paminėti, kad, nepaisant nepalankios ekonominės ir finansinės situacijos šalyje, pasitaikančių problemų pačioje policijos sistemoje, visuomenė gana palankiai vertina policijos veiklą.

Atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis, 57 proc. Klaipėdos apskrities gyventojų policija pasitiki, nors pasitikėjimo procentas lyginant su 2010 metais sumažėjo (2010 m – 78 proc.), pasitikėjimo policija Klaipėdos apskrityje rodiklis beveik nesiskiria nuo pasitikėjimo rodiklio Lietuvoje (58 proc.). Apibendrinus apklausų duomenis, darytina išvada, kad pasitikėjimas policija tiesiogiai susijęs su policijos darbo vertinimu – labiau pasitikintys policija geriau vertina ir jos darbą.

Didelės įtakos policijos įvaizdžio formavimui visuomenės akyse turi žiniasklaidos priemonės, kurios nušviečia ne tik policijos veiklą, bet parodo ir problemas, darbo trūkumus, todėl džiugu, kad Viešųjų ryšių grupė glaudžiai bendradarbiauja su žiniasklaida, siekdama informuoti visuomenę apie nuveiktus darbus. 2011 metais Klaipėdos miesto žiniasklaidos priemonės apie policijos veiklą, problemas bei darbo trūkumus išspausdino 449 publikacijas, buvo rengiamos informacinės-apžvalginės laidos, interviu, Klaipėdos apskrities VPK interneto tinklalapyje nuolat skelbiama visuomenei svarbi informacija apie užregistruotus nusikaltimus, darbo problemas bei rezultatus.

Apibūdinant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų užkardymo, atskleidimo ir tyrimo stiprinimo rodiklio įgyvendinimą, pastebimas nežymus sunkių ir labai sunkių nusikalstamų veikų skaičiaus didėjimas, lyginant su 2010 metais. Klaipėdos apskr. VPK 2011 metų veiklos plane numatytų ištirti sunkių ir labai sunkių nusikaltimų rodiklis – 64 proc. 2011 metais ištirti 76,9 proc. tokių nusikaltimų. Bendras respublikos sunkių ir labai sunkių nusikaltimų ištyrimas – 67,9 proc.

Eismo įvykiuose žuvusių žmonių skaičius tiek 2010 , tiek 2011 metais išliko nepakitęs – 26 žmonės. Nerimą kelia 55,56 proc. padidėjęs dėl neblaivių vairuotojų kaltės padarytų eismo įvykių skaičius. Vien gruodžio mėnesį Klaipėdos mieste eismo įvykiuose žuvo 4 žmonės. Pagrindinės priežastys, lėmusios skaudžius eismo įvykius – Kelių eismo taisyklių reikalavimų nevykdymas, matomumo sumažėjimas tamsiu paros metu, šviesą atspindinčių elementų neturėjimas.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuras parengė ir įgyvendina veiksmų planą eismo saugumui Klaipėdos apskrityje gerinti. Juo siekiama sugriežtinti eismo dalyvių kontrolę, formuoti saugesnę eismo dalyvių elgseną, gerinti eismo kultūrą ir eismo dalyvių švietimą bei mažinti eismo įvykių riziką.

2011 m. atlikus Klaipėdos miesto gatvių apžiūrą, nustatyta, kad kai kurios pėsčiųjų perėjos neatitinka nustatytų reikalavimų, todėl Kelių policijos biuras kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybę dėl eismo saugumo gerinimo, informavo dėl netinkamo sankryžų ir pėsčiųjų perėjų apšvietimo bei pasiūlė sankryžų ir pėsčiųjų perėjų apšvietimą patobulinti vadovaujantis 2010 m. Lietuvos automobilių Kelių direkcijos ,,Inžinierinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10”.

2011 metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas vidaus kontrolės stiprinimui. Vykdant vidaus kontrolės procedūras buvo atlikti 15 tikslinių ir 12 netikėtų patikrinimų.

Vykdant Lietuvos policijos generalinio komisaro patvirtintą Policijos pareigūnų tarnybinių nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos 2008-2011 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, kuriame numatytos viešo ( mokymai, susitikimai su medicinos darbuotojais, psichologais, prevencinio pobūdžio pokalbiai) ir neviešo (netikėti patikrinimai, stebėjimas ir pažeidimų fiksavimas techninėmis priemonėmis) pobūdžio priemonės, skirtos tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų prevencijai, tarnybinių nusižengimų bei darbo drausmės pažeidimų užkardymui ir išaiškinimui, ypatingas dėmesys skirtas apsvaigusių nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų darbuotojų daromų teisės pažeidimų prevencijai, užkardymui ir išaiškinimui.

2011 metais Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate ir apskrities policijos komisariatuose dėl policijos pareigūnų veiksmų teisėtumo atlikti 294 tarnybiniai patikrinimai, 128 tyrimai pradėti pagal pareigūnų tarnybinius pranešimus (2010 m. – 145), padaugėjo tyrimų, atliekamų pagal piliečių pareiškimus. Už tarnybinius nusižengimus skirtos 47 (2010 m. – 37) tarnybinės nuobaudos, 60 policijos pareigūnų skirtos tokios drausminio poveikio priemonės, kaip įspėjimas, svarstymas etikos komisijoje ir pan.

Dažniausiai padaromi tarnybiniai nusižengimai susiję su tarnybinių funkcijų atlikimu (69 atvejai) bei policijos pareigūnų etikos kodekso normų nesilaikymu (31 atvejis). Siekiant užtikrinti pristatytų į policijos įstaigą asmenų laisvių ir teisių apsaugą bei apsaugoti pačius pareigūnus nuo galimų neteisėtų asmenų veikų, budėtojų padaliniuose įrengtos stacionarios vaizdo ir garso įrašymo įrangos, todėl sumažėjo asmenų nepagrįstų kaltinimų prieš juos panaudotu fiziniu ar psichologiniu smurtu, daiktų pasisavinimu.

Viena svarbiausių Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos krypčių, siekiant gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę, yra tinkamas personalo kaitos užtikrinimas. Nerimą kelia tai, kad 2011 metais atleista 130 (2010 m. – 55 ) darbuotojų, iš jų 95 statutiniai (2010 m. – 37 ), priimti 46 darbuotojai ( 2010 m. – 52), iš jų 37 statutiniai (2010 m. – 40 ).

2011 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos aps. VPK buvo 207 laisvos pareigybės, iš jų – 158 statutinių valstybės tarnautojų. Didžiausią susirūpinimą kelia viduriniosios grandies laisvų pareigybių skaičius – 98, iš jų 50 – laisvų tyrėjų pareigybių.

2011 m. gruodžio 22 d. LR Seime buvo priimti Policijos veiklos įstatymo 14 str. pakeitimo įstatymas, ir Įstatymo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ 6 str. pakeitimo įstatymas, kuriais sudarytos sąlygos suvienodinti teritorinių policijos įstaigų bei apygardų prokuratūrų ir apygardų teismų veiklos teritorijas ir išvengti situacijos, kai vienoje teritorinėje policijos įstaigoje ikiteisminius tyrimus kuruoja 2-3 apygardos prokuratūros. Atsižvelgiant į naujai nustatomas apygardos teismų ir apygardos prokuratūrų veiklos ribas, nuo 2012 m. balandžio 1 d. perskirstomos teritorinių policijos įstaigų prižiūrimos teritorijos – Klaipėdos apskrities VPK priskiriami Plungės ir Rietavo rajonai, o Šilutės rajonas priskiriamas Tauragės apskrities VPK.

Šių metų mūsų tarnybinės veiklos prioritetai – policijos veiklos efektyvumo didinimas, tai yra policijos veiklos teisėtumas, pastovus bei glaudus ryšys su gyventojais, adekvatus reagavimas į įvykius ir incidentus, viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimas, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, susijusių su organizuotu nusikalstamumu, narkotikais, tyrimas ir prevencija, policijos įvaizdžio gerinimas, pasitikėjimo policija didinimas. Taip pat didelį dėmesį šiais metais skirsime materialinių ir finansinių resursų taupymui.

kriminalai.com

šaltinis: Klaipėdos apskr. VPK