ES Tarybai pirmininkauja Danija

Danija logoNuo 2012 m. sausio 1 d. ES Tarybai pirmininkauja Danija. Ji šias pareigas perėmė iš Lenkijos. Tai jau septintas kartas, kai Danija užima Bendrijos tarybos pirmininkės poziciją.

Ateinančio pusmečio prioritetais Danijos vyriausybė įvardina ekonomiką, augimą, aplinką bei saugumą. Danija pabrėžia, kad siekiant užtikrinti piliečių saugumą Europoje yra būtinas glaudus teisėsaugos ir teisminių institucijų bendradarbiavimas. Danija, kaip ir prieš tai pirmininkavusios valstybės, toliau sieks stiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu bei terorizmu. Atsižvelgdama į pastarojo meto įvykius Šiaurės Afrikoje ir daugybės imigrantų atvykimą prie ES sienų, pirmininkaujanti Danija nori gerinti ES išorės sienų valdymą (Danija toliau intensyviai tęs pasiūlymų dėl Šengeno erdvės stiprinimo nagrinėjimą, kuriais numatoma griežtesnė bendra ES vertinimo ir stebėjimo, kaip taikomos Šengeno taisyklės, sistema, ir struktūriškesnis ES sprendimų priėmimo mechanizmas, pagal kurį kilus rimtai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui bus galima laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę).

Danijos pirmininkavimo metu bus intensyviai toliau nagrinėjamas bendros Europos keleivių duomenų įrašų sistemos kūrimo klausimas. 2011 m. vasario mėn. Komisija pasiūlė priimti ES teisės aktą dėl keleivio duomenų įrašų (PNR duomenų) rinkimo, taikomo keleiviams, oro transportu atvykstantiems į ES teritoriją ar iš jos išvykstantiems. Pasiūlymu yra siekiama, kad valstybių narių kompetentingos institucijos analizuotų tokius duomenis ir būtų galima užkirsti kelią teroro aktams bei sunkiems nusikaltimams, juos nustatyti ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.

Tikimasi, kad 2012 m. pirmąjį pusmetį Komisija pateiks pasiūlymus priimti teisės aktus, kuriais būtų sustiprinta ES teisinė sistema, taikoma nusikaltėlių turto konfiskavimui ir susigrąžinimui ES ir sustiprintas su sunkiais nusikaltimais susijusio turto įšaldymo bei konfiskavimo abipusis pripažinimas. Danija inicijuos diskusijas, siekiant turėti naują lanksčią bei efektyvią sistemą šioje srityje.

2011 m. gruodžio mėn. Europos Taryba patvirtino 2005-2012 m. ES kovos su narkotikais strategiją, kuri baigia galioti 2012 m. pabaigoje. Taigi, Komisija Danijos pirmininkavimo metu pateiks šios strategijos įvertinimo ataskaitą. Danija su valstybėmis narėmis bei Komisija kartu sieks identifikuoti pagrindines kryptis naujai strategijai, atsižvelgiant į esamus šiandienos iššūkius šioje srityje, t.y. nauji prekybos narkotikais būdai ir narkotikų gamybai naudojamos naujos cheminės medžiagos, sparčiai atsirandantys nauji narkotikai ir naujoviški šių medžiagų platinimo kanalai.

Danija toliau planuoja stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą plėtojant administracines priemones kovoje su organizuotu nusikalstamumu, taip pat analizuoti keliaujančių nusikalstamų grupių problematiką, keitimosi informacija stiprinimą, įskaitant ir Europolą bei Eurojustą. Danija taip pat tęs SIRENE nacionalinių biurų personalo mokymo klausimo bei darbo krūvio mažinimo galimybių aptarimą, toliau vykdys reikiamus planavimo darbus Šengeno vertinimo misijų klausimais (tarp jų ir Lietuvos, kurios atskiros sritys bus pradėtos vertinti 2012 m.).

Danijos policijos atstovai pirmininkaus iš viso 8 Tarybos darbo grupėms bei papildomai atskiriems ekspertiniams tinklams bei pogrupiams, taip pat ES agentūrų valdymo organams bei darbo grupėms. Danija organizuos teminius seminarus bei konferencijas tiek Kopenhagoje, tiek Europolo būstinėje Hagoje.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. pirmininkavimą iš Danijos perims Kipras. Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2013 m. antrąjį pusmetį.

kriminalai.com

šaltinis: VRM info.