Raportas apie Vaikų nusikalstamumą Jonavos rajone

vaiku nusikalstamumasKauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio specialistės 2011 metais savo tarnybinę veikla organizavo, atsižvelgdamos į 2010 metų nepilnamečių nusikalstamumo ir teisės pažeidimų būklę Jonavos rajone bei atliktą nepilnamečių nusikalstamumo analizę.

2011 metais Jonavos rajone buvo ištirta 80 nusikalstamų veikų, kurių padarymu įtariami (kaltinami) nepilnamečiai. Iš šių veikų nusikaltimų 2011 metais įvykdyta 77 (107) (toliau – skliaustuose nurodomi 2010 metų palyginamieji duomenys skaičiais), tai sudarė 96 % nuo visų nusikalstamų veikų skaičiaus, baudžiamųjų nusižengimų įvykdyta 3 (8), tai sudarė 4%. Lyginant su 2010 metais statistiniais duomenimis Jonavos rajone stebimas nepilnamečių nusikalstamumo mažėjimas, kuris sudaro 30,43 %.

Analizuojant vaikų padarytas nusikalstamas veikas matyti, jog, kaip ir visoje Lietuvoje, Jonavos rajone dominuoja turtiniai nepilnamečių nusikaltimai, kurie 2011 metais sudarė 91% nuo bendro nepilnamečių nusikaltimų skaičiaus. Turtinių nusikaltimų skaičius 2011 metais sumažėjo 5%, tačiau pagrindinėmis išlieka – vagystės, jų įvykdyta 68 (71) ir plėšimai, jų įvykdyta 2 (3). 2011 metais vaikai apvogė 20 (24) transporto priemonių, įvykdė 24 (19) vagysčių iš gyvenamųjų patalpų. 2011 metais išliko vaikų nusikalstamas veikas padariusių grupėje problema. Grupėje padarytų nusikaltimų skaičius užaugo 13%. 2011 metais įvykdytos 59 nusikalstamos veikos padarytos grupėse (52), iš jų nepilnamečių grupės – 5 (31), grupėse kartu su suaugusiais asmenimis – 52 (21) ir du nusikaltimai padaryti grupėje su mažamečiais vaikais (0). Didžioji dalis nusikalstamų veikų 2011 metais buvo padarytos mieste – 47 (84) arba 58,75 %, kaimo vietovėse buvo padarytos 33 (31) nusikalstamos veikos. Daugiausia nusikaltimų įvykdyta Šilų seniūnijoje, viso šioje apylinkėje įvykdytos 25 vagystės, Kulvos seniūnijoje vaikai įvykdė 5 vagystės, Ruklos seniūnijoje – 3 vagystės. Miesto apylinkėje daugiausiai nusikaltimų įvykdyta Chemikų gatvėje – 16.

2011 metais Jonavos rajone nustatyti 48 nepilnamečiai (14-17 metų), kurie įtariami (kaltinami) nusikalstamų veikų padarymu (2010 m. – 72). Analizuojant statistinius duomenis, matyti, kad nepilnamečių, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, sumažėjo 33 %. Tačiau atlikus įvykių, kuriuose dalyvavo vaikai ir dėl ko jie buvo įtariami (kaltinami) 2011 metais, akivaizdžiai matyti, jog juose dalyvavo 32 vaikai, bet metų bėgyje jie buvo kaltinami kelis kartus. Todėl galima teigti, kad iš 48 vaikų realiai per metus nusikalto 32 vaikai, todėl vaikų, padariusių nusikalstamas veikas Jonavos rajone sumažėjo realiai 56%. Absoliuti dauguma (97%) nepilnamečių, kurie įtariami (kaltinami) padarę nusikalstamas veikas, buvo vaikinai. 2011 metais nusikalto viena mergina.

Vykdydamos nepilnamečių teisės pažeidimų prevenciją, Prevencijos poskyrio specialistės 2011 metais surašė 179 administracinius teisės pažeidimų protokolus (175), iš jų 110 (107) pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 181 straipsnį, t.y. dėl tėvų valdžios nepanaudojimo ar panaudojimo priešingai vaiko interesams, 20 (15) – pagal LR ATPK 178 straipsnio nuostatas – dėl girto pasirodymo viešoje vietoje, 3 (9) dėl nepilnamečių alkoholinių gėrimų vartojimo ar jų turėjimo (LR ATPK 1781 str.), 1 (1) protokolą surašė pagal LR ATPK 44 straipsnio 3 dalį (nepilnamečių nuo 14 iki 16 metų narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo). Dėl rūkymo vietose, kuriuose pagal savivaldybių tarybų sprendimus draudžiama tai daryti, 2011 metų pabaigoje buvo surašyti 5 (0) protokolai, o dėl rūkymo vietose, kuriuose pagal įstatymą tai draudžiama daryti surašyta 20 (24) protokolų, t.y. pagal LR ATPK 185 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

Prevencijos poskyrio specialistės 2011 metais išnagrinėjo 156 skundus, pareiškimus, prašymus ar pranešimus, bei 111 raštų, gautų iš įvairių savivaldos ar teisėsaugos institucijų. Parengė 127 pranešimus Jonavos r. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, iš jų 81 apie vaikus ir 46 dėl tėvų netinkamos valdžios panaudojimo.

Prevencijos poskyrio specialistės, vykdydamos bendradarbiavimo su mokymo įstaigomis sutarčių sąlygas bei siekdamas bendrai organizuoti ir vykdyti nepilnamečių nusikalstamumo bei teisės pažeidimų prevenciją, 2011 metais informavo mokymo įstaigas (viso surašė 73 pranešimus) ir Jonavos rajono seniūnijų socialinius darbuotojus (viso surašė 12 pranešimų) apie vaikus, kurių atžvilgiu buvo taikytos administracinės bei kitos prevencinės priemonės bei apie tėvus, kurie netinkamai panaudojo arba visiškai nepanaudojo tėvų valdžios bei nevykdė pareigos auklėti savo vaikus dorais piliečiais.

Siekdamos plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, Prevencijos poskyrio specialistės 2011 metais dalyvavo susitikimuose su ugdymo įstaigų vadovais, psichologinės pedagoginės tarnybos ir socialinių paslaugų centro darbuotojais, su vaiko gerovės komisijų nariais ugdymo įstaigose, su Jonavos rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos nariais bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais. Susitikimų metu buvo aptariamos vaikų nusikalstamumo, narkomanijos bei smurto ir patyčių prevencijos klausimai bei numatytos bendros priemonės šioms apraiškoms Jonavos rajone šalinti.

 kriminalai.com

šaltinis: Kauno apskr. VPK Jonavos PK info.