Politinėms partijoms turi būti taikomos viešųjų pirkimų procedūros

pinigai monetosSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4024 (toliau – Projektas) antikorupcinį vertinimą. Projektu siūloma papildyti Viešųjų pirkimų įstatymą, nustatant, kad politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių vykdomiems pirkimams nebūtų taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos pirkimų procedūros. STT nuomone, tokios Projekto nuostatos yra ydingos antikorupciniu požiūriu.

Pažymėtina, kad 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojus Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) pakeitimams, pašalinusiems politinių partijų veiklos finansavimo iš juridinių ir fizinių asmenų aukų teisines prielaidas, tikėtina, kad didžiąją politinių partijų lėšų dalį sudarys valstybės biudžeto asignavimai ir todėl dauguma politinių partijų turėtų tapti perkančiosiomis organizacijomis kaip jas apibrėžia Viešųjų pirkimų įstatymas.

STT nuomone, Projektu siūlomos išimtys politinėms partijoms ir politinių kampanijų dalyviams, prieštarautų pagrindiniams Viešųjų pirkimų įstatymo principams ir pačiai viešųjų pirkimų esmei – pirkimų, atliekamų iš valstybės biudžeto pinigų, viešumui. Be to, Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinto viešųjų pirkimų kontrolės mechanizmo politinių partijų atliekamiems pirkimams taikymo negalimumas sudarytų prielaidas valstybės biudžeto lėšų nepakankamai skaidriam panaudojimui.

STT atkreipia dėmesį, kad Projekto aiškinamasis raštas nepagrindžia Projektu siūlomų pakeitimų būtinybės. Taip pat, STT nuomone, galimai egzistuojančios kitų aplinkybių suderinamumo problemos, minimos Projekto aiškinamajame rašte, gali būti sprendžiamos keičiant ar papildant atitinkamus teisės aktus ir nesumažinant valstybės biudžeto lėšų panaudojimo, politinėms partijoms vykdant pirkimus, viešumo ir kontrolės.

kriminalai.com

šaltinis: STT info.