Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos policininkai stiprina savo kompetencijas bendrai įgyvendiname projekte

PL LT LV policininkaiĮstojimas į Europos Sąjungą, ypač prisijungimas prie Šengeno erdvės, sąlygojo ne tik naujų galimybių, bet ir papildomų įsipareigojimų atsiradimą naujosioms valstybėms narėms saugumo užtikrinimo srityje. Panaikinus kontrolę prie vidaus sienų, didesnis krūvis teko valstybių policijos pajėgoms. Policijos pareigūnų, ypač dirbančių pasienio regionuose, veikloje tapo ypač aktualus ne tik nacionalinių, bet ir ES, tarptautinių bei kaimyninių valstybių teisės aktų išmanymas, bendrų veiksmų planavimas ir organizavimas, praktinis pareigūnų mokymas.

Įvertinus šios srities poreikius ir finansavimo galimybes Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, siekiant stiprinti šalies policijos pareigūnų profesines kompetencijas, skatinti kaimyninių valstybių policijos pareigūnų bendradarbiavimą ir taip efektyviau kovoti su nusikalstamumu ir užtikrinti saugumą ne tik nacionaliniu, bet ir regioniniu lygmeniu, buvo nuspręsta pasinaudoti vienu iš Europos Sąjungos finansinės paramos teikimo mechanizmu – specialiąja programa „Nusikalstamumo prevencija ir kova su juo“, trumpai dar vadinama ISEC programa – ir parengti projektinę paraišką „Policijos bendradarbiavimo per sieną galimybių Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje stiprinimas“. Europos Sąjungos, Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos lėšomis finansuojamas projektas įgyvendinamas nuo 2010 m. gegužės mėn. ir truks trejus metus.

Projekto įgyvendinimo metu Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje iš viso numatyta pagal specialiai tam parengtas bendras Lietuvos-Lenkijos ir Lietuvos-Latvijos mokymų programas organizuoti 42 mokymo renginius bendro patruliavimo (15 renginių), persekiojimo per sieną (15 renginių), sekimo per sieną (3 renginiai) temomis bei anglų kalbos, orientuotos į tarptautinį policijos bendradarbiavimą, kursai (9 renginiai). Taip pat planuojama atnaujinti dvišalius Lietuvos-Lenkijos ir Lietuvos-Latvijos policijos bendradarbiavimo per sieną vadovus. Juose bendrus patruliavimus, persekiojimą ir sekimą per sieną koordinuojantiems ir vykdantiems pareigūnams bus pateikta susisteminta kontaktinė, teisinė ir organizacinė informacija palengvinsianti šių funkcijų vykdymą.

Projekto įgyvendinimo pradžioje buvo suorganizuota atidarymo konferencija bei Projekto valdymo grupės susitikimas, kurių metu Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos policijos atstovams buvo nuosekliai pristatytos šio Projekto gairės, veikla, įgyvendinimo mechanizmas ir laukiantys darbai. Tuoj po pirmųjų renginių, pirmasis rimtesnis darbas Projekte, sudaręs pagrindą planuojamiems pareigūnų mokymams, buvo 5 mokymų programų parengimas: 2 bendro patruliavimo (Lietuvos-Lenkijos ir Lietuvos-Latvijos), 2 persekiojimo per sieną (Lietuvos-Lenkijos ir Lietuvos-Latvijos), taip pat anglų kalbos mokymo programa. Pagal šias mokymo programas buvo parengta mokomoji medžiaga.

Siekiant užtikrinti tinkamą mokymo programų, mokomosios medžiagos parengimą, nustatyti Lietuvos ir Latvijos bei Lietuvos ir Lenkijos policijos bendradarbiavimo vadovų atnaujinimo gaires, per pirmuosius projekto įgyvendinimo metus buvo organizuoti šeši darbo susitikimai.

Mokymų organizavimas

Iki šiol Projekte suorganizuoti 24 mokymo renginiai: 10 bendro patruliavimo (3 dienos), 7 persekiojimo per sieną mokymų (3 dienos), 1 sekimo per sieną mokymai (2 dienos), 6 anglų kalbos mokymai (5 dienos). Juose iš viso dalyvavo 359 Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos policijos pareigūnai.

Pagrindinis Projekte organizuojamų bendro patruliavimo, persekiojimo bei sekimo per sieną mokymų tikslas – praktinis 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo 40 straipsnio nuostatų taikymo gerinimas.

Kiekvienuose persekiojimo per sieną ir bendro patruliavimo mokymuose dalyvavo po 8 Lietuvos ir Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos viešosios policijos pareigūnus, kurie dalyvauja arba vadovauja persekiojimo per sieną operacijoms bei kurie vykdo arba organizuoja bendrą patruliavimą Lietuvos ir Lenkijos bei Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose. Jiems dėstė Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos ekspertai. Mokymų metu pareigūnai analizavo tarptautinį persekiojimo per sieną ir bendro patruliavimo reglamentavimą, nacionalinio reglamentavimo Lietuvoje ir Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje ypatumus. Taip pat mokymų metu buvo organizuojamos praktinės persekiojimo per sieną ir bendro patruliavimo pratybos.

Sekimo per sieną mokymai buvo skirti pareigūnams iš Lietuvos, Latvijos bei Lenkijos kriminalinės policijos padalinių. Mokymų metu, pagal iš anksto sukurtą scenarijų, 15 pareigūnų vykdė praktines užduotis. Antrąją dieną vyko mokymų scenarijaus praktinio įgyvendinimo aptarimas.

Kiekvienuose anglų kalbos mokymuose dalyvavo po 4 Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos šalių policijos pareigūnus, todėl dalyviai turėjo galimybę bendrauti tik angliškai. Pagrindinis profesinės anglų kalbos mokymų tikslas buvo ugdyti policijos pareigūnų anglų kalbos komunikacinę kompetenciją. Mokymų metu dalyviai aktyviai vartojo profesinę kalbą (tarptautinio bendradarbiavimo srityje), kadangi vyko intensyvus mokymas auditorijoje ir savarankiškas mokymasis dėstytojui konsultuojant. Dalyviai buvo mokomi dirbti komandoje, naudoti tam tikrą leksiką ir frazeologiją. Dalyviai pabrėžė mokymų naudingumą dėl daugelio priežasčių: aktyvaus žodyno formavimo, kalbėjimo įgūdžių tobulinimo, pasitarimų kalbos pristatymo ir t. t.

Po kiekvienų mokymų buvo organizuojami aptarimai, kurių metu buvo analizuojamos mokymų metu pastebėtos klaidos, nustatytos silpnybės, taip pat pasikeista gerąja patirtimi. Pirmųjų veiklos metų baigiamajame etape Šelmente, Lenkijoje, susirinkusi šio Projekto valdymo grupė išanalizavo mokymų metu veiklos ekspertų ir dėstytojų pateiktą informaciją, apibendrino mokymų metu identifikuotas teorines ir praktines problemas ir parengė pastabas ir siūlymus dėl šių veiklų, susijusių su persekiojimu, bendru patruliavimu ir sekimu, tobulinimo.

Išvados

Bendro patruliavimo mokymų metu nustatytos problemos, susijusios su kalbos barjeru ir užduočių įforminimu. Identifikuotos komunikavimo problemos dėl bendros kalbos vartojimo pasienio regionuose atliekant bendras patruliavimo operacijas, nes mokymų metu ypač dažnai buvo vartojama rusų kalba (Lietuvos-Latvijos pasienyje). Be to, mokymų metu pastebėta, jog Lietuvos-Lenkijos pasienyje vyravo lenkų kalba. Ateityje siūloma stiprinti kompetencijas mokantis anglų ir lenkų kalbos. Be to, siūloma sudaryti bendro patruliavimo operacijos užduoties formą dviem kalbomis.

Persekiojimo mokymuose nustatytos problemos siejamos su informacijos pasikeitimu, operatyvumu reaguojant į gaunamą informaciją, taip pat ir techninėmis ryšio priemonėmis. Šių mokymų metu pastebėta, jog policijos pareigūnams stinga operatyvumo pateikiant informaciją apie persekiojamą objektą, trūksta patirties sklandžiai keičiantis svarbia informacija. Mokymų metu buvo nustatyti ir radijo ryšio trikdžiai. Siekiant nenutrūkstamos ir savalaikės informacijos gavimo ir perdavimo, operatyvesnio reagavimo vykdant persekiojimo operaciją, pateiktos rekomendacijos papildyti Lietuvos-Lenkijos ir Lietuvos-Latvijos policijos bendradarbiavimo vadovų nuostatas.

Sekimo mokymų metu įvertinta informacijos perdavimo ir gavimo svarba ir operatyvumas atliekant sekimo per sieną veiksmus, pasiūlyta aiškiai apibrėžti dalyvaujančių rengiamoje operacijoje dalyvių skaičių, į šiuos mokymus kviesti SIRENE padalinių atstovus.

Įgyvendinamas Projektas sudaro sąlygas ne tik stiprinti policijos pareigūnų profesines kompetencijas, išanalizuoti ir tobulinti veiklų teisinį reglamentavimą, organizavimo ypatumus, bet ir tinkamai pasirengti artėjantiems pakartotiniams Lietuvos policijos Šengeno vertinimams, kurie pagal Europos Sąjungos Tarybos patvirtintą grafiką Lietuvoje vyks š. m. lapkričio 11-17 d.

Projektas yra finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę ir Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį čia pateiktos informacijos naudojimą

Policijos departamento prie VRM Tarptrautinio bendradarbiavimo valdybos informacija

kriminalai.com