Aptarti 2011 metų Telšių apskrities policijos veiklos rezultatai

ataskaitinis telšiaiKriminogeninė situacija

Apie kriminogeninę situaciją Telšių apskrityje informavo Telšių aps. VPK viršininko pavaduotojas Linas Špakauskas. Per 2011 metus Telšių apskrities policijos įstaigose užregistruotos 2787 nusikalstamos veikos, iš jų 2499 nusikaltimai ir 283 baudžiamieji nusižengimai. 54,1 procento nusikalstamų veikų ištirta. Užregistruoti 137 labai sunkūs ir sunkūs nusikaltimai, ištirta 115 arba 83,9 %. Praėjusiais metais buvo užregistruota 13 nužudymų, ištirta 92,3%. Registruotos 52 nusikalstamos veikos susijusios su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, ištirta jų 76,9%. Apskrityje 2011 metais registruoti 69 plėšimai, ištirta 81,2 %; 50 automobilių vagysčių, ištirta 28%; 154 sukčiavimai, ištirta 56,5 %. 2011 metais registruotos 79 nusikalstamos veikos dėl neteisėto namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ir aparatų jiems gaminti gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo. Praėjusiais metais registruota mažiau negu 2010 metais sunkių sveikatos sutrikdymų, vagysčių iš prekybos vietų, plėšimų, netikrų pinigų pagaminimo laikymo ar realizavimo atvejų. Apskrityje 2011 metais registruota daugiau negu 2010 metais sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, nužudymų, vagysčių, sukčiavimų, automobilių vagysčių, nusikaltimų finansų sistemai, nuskalstamų veikų susijusių su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis. Nors šių nusikaltimų yra registruota daugiau, tačiau jų ištyrimo rodikliai, lyginant su ankstesniais metais, yra stabilūs. 2011 metais apskrityje daugiau užbaigta ikiteisminių tyrimų kaltinamuoju aktu, taip pat neblogų rezultatų pasiekta taikant pagreitintą procesą – pagreitinto proceso tvarka ikiteisminių tyrimų užbaigta 63% daugiau negu 2010 metais. 2011 metais apskrityje pagerėjo ištyrimo procentas vagysčių iš prekybos vietų, didelės vertės turto vagysčių, plėšimų, taip pat veikų, susijusių su namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, ir aparatų jiems gaminti gaminimu, laikymu, gabenimu ar realizavimu, ištyrimas. Daug naujovių komisariato darbe įnešė įsigaliojęs smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Iškilę klausimai dėl šio įstatymo taikymo buvo aptariami ir sprendžiami koordinaciniuose pasitarimuose, dalyvaujant policijos, prokuratūrų ir teismų atstovams. Apskrities komisariatuose jau formuojasi šio įstatymo efektyvaus taikymo praktika.

Atskleisti sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai

L. Špakauskas akcentavo, kad apskrityje vyksta glaudus bendradarbiavimas su apylinkės prokuratūromis, teismais, mokesčių inspekcija. Bendradarbiaujama su finansiniu nusikaltimų tyrimo tarnybos, valstybės sienos apsaugos tarnybos, muitinės padaliniais bei kitomis institucijomis.

Teigiama tai, kad apskrities kriminalinės policijos padaliniai tirdami nusikalstamas veikas aktyviai taiko operatyvinius veiksmus. Pranešėjas paminėjo keletą išskirtinių bylų:

  • 2011 m. Rietavo kriminalinės policijos pareigūnai, tirdami ikiteisminį tyrimą dėl netikrų pinigų gaminimo laikymo ar realizavimo, nustatė 5 asmenų grupę, vykdančią tokio pobūdžio nusikaltimus. Toliau bendradarbiaujant su LKPB pareigūnais buvo sulaikyti minėti asmenys bei pareikšti jiems įtarimai. Tiriant šių asmenų nusikalstamą veiklą paaiškėjo, kad jie veikė visoje Respublikoje, dideliais kiekiais paleisdami į apyvarta netikrus pinigus.
  • 2011 m. Plungės kriminalinės policijos pareigūnai, atlikdami operatyvinius ir ikiteisminio tyrimo veiksmus, išaiškino organizuotą asmenų grupę, kuri iš Klaipėdos miesto į Plungės miestą pristatydavo narkotines medžiagas kanapes ir jų dalis parduoti vietiniams vartotojams. Sulaikyti 5 Klaipėdos miesto gyventojai, kuriems pareikšti įtarimai dėl neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo.
  • 2011 m. Mažeikių kriminalinės policijos pareigūnai išaiškino 3 asmenų grupę, kuri neteisėtai platino narkotines ir psichotropines medžiagas. Visiems šiems asmenims buvo pareikšti įtarimai. Taip sunaikintas vienas iš pagrindinių pardavimo „taškų“ Mažeikių mieste.

Taip pat Mažeikių rajono Ruzgų kaime įvykdytas nužudymas: nukentėjusiajam buvo padaryti peiliu ir rankomis daugybiniai kūno sužalojimai, nuo kurių jis mirė, bei sudegintas jo automobilis. Kriminalinės policijos pareigūnai operatyviai nustatė ir sulaikė šį nusikaltimą padariusį asmenį, vėliau ir jo bendrininką.

Birželio mėnesį į teismą buvo atiduota baudžiamoji byla kurioje buvo pareikšti įtarimai 4 įtariamiesiems, veikusiems grupėje Telšių rajone bei aplinkiniuose rajonuose ir vykdžiusiems įvairius nusikaltimus. Telšių kriminalinės policijos pareigūnai šiems asmenims įrodė 19 įvairių nusikaltimų: plėšimai, vagystės, sukčiavimai.

Prioritetai

Apibendrinant L. Špakayuskas paminėjo, kad 2011 metų veiklos plane nustatyti vertinimo kriterijai kriminalinei policijai yra pasiekti ir įvykdyti, išskyrus vieną – tai surasto, paimto, savanoriškai atlyginto turto, pinigų vertybinių popierių ir užsienio valiutos dalis nuo nustatytos turtinės žalos dydžio.

Prioritetai 2012 metams:

  • Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų tyrimas.
  • Organizuotų grupių neteisėtos veiklos tyrimas.
  • Nusikaltimų, susijusių su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, tyrimas.
  • Nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai tyrimas.
  • Nusikalstamų veikų finansų sistemai tyrimas.
  • Turto, pinigų, vertybinių popierių ir užsienio valiutos suradimas, paėmimas.

Viešosios policijos padalinių veikla

Su šių padalinių pasiektais rezultatais ir problemomis supažindino viršininko pavaduotojas Artūras Stirbys. Per 2011 metus buvo pravesta eilė įvairaus pobūdžio prevencinių priemonių. Nuoseklus ir glaudus bendradarbiavimas su savivaldybių institucijomis, kitais socialiniais partneriais, padėjo užkirsti kelią nevienam nusikaltimui ar teisės pažeidimui, padėjo išvengti skaudžių nelaimių. Apskrityje viešosiose vietose ir gatvėse įvykdytų nusikalstamų veikų skaičius, lyginant su 2010 metais, padidėjo 36,1 %. Šis augimas pastebimas Telšių, Mažeikių ir Plungės rajonuose. Augimą daugumoj lėmė viešosios tvarkos pažeidimų išaugęs 28,7 % , vagysčių padidėjimas. Visuomenės apklausos rezultatai rodo, kad gyventojai saugiausiai jaučiasi viešosiose vietose matydami uniformuotus policijos pareigūnus, todėl savaitgaliais, kai ilgalaikės sulaikymo patalpos būna tuščios, policijos pareigūnai patruliuoja pėsčiomis. Taip jie gali žmonių susibūrimo vietose tenkinti visuomenės poreikius, padėti išsiaiškinti ar užkardyti teisės pažeidimus. Nors policijos pajėgos ribotos, tačiau tinkamas tarnybos organizavimas, reikiamai įvertinta besikeičianti kriminogeninė padėtis, kokybiškai paruošta užduotis patruliui gali duoti teigiamų rezultatų. Taip pat piliečiai saugiau jaučiasi mieste, kai žino, jog miestas stebimas vaizdo stebėjimo kameromis. Jų apskrityje yra 38. Šiuo metu glaudžiai bendradarbiaujama su vietos savivaldybe, vaizdo kameros vėl stebimos civilių su negalia žmonių, kuriems, taupant komisariato lėšas, atlyginimas mokamas su savivaldybe per pus.

Avaringumas apskrities keliuose

Praėjusiais metais vėl susiklostė įtempta situacija apskrities keliuose ir gatvėse. Jai valdyti buvo mestos visos jėgos, tarnybos dalijosi funkcijomis tarpusavyje ir avaringumas netik nepakilo, bet ir sumažėjo: 10 proc. sumažėjo įskaitinių eismo įvykių, mažiau 8 sužeistais, žuvusiųjų skaičius apskrityje yra mažiausias Lietuvoje, tik 9 atvejai. Stengiantis pasiekti gerų rezultatų, buvo pravesta: 21 policijos departamento inicijuota prevencinė priemonė ir 30 akcijų mūsų pačių.

Prevencijos padalinių veiklos apžvalga

Prevencinės tarnybos padalinių veiklos pagrindiniai tikslai – kelti pasitikėjimą policija, aktyvinti bendradarbiavimą tarp policijos ir kitų soc. partnerių, vaikų užimtumas ir teisinis švietimas, vaikų patriotiškumo skatinimas. Ši veikla buvo vykdoma sklandžiai: mokyklose pravesta šimtai įvairaus pobūdžio paskaitų bei prevencinių renginių (sportinės varžybos vaikams, viktorinos, piešinių konkursai, renginiai saugaus eismo tema, atšvaitų tikrinimas ir naujų dalijimas, sporto varžybos tarp moksleivių ir policijos pareigūnų. Aktyviai buvo vykdoma priemonė ,,Saugią aplinką kurkime kartu“. Apskrityje įkurtos 66 saugios kaimynystės grupės, Telšių mieste ir rajone – 28. Su bendruomenėmis suorganizuoti 56 susitikimai, kurių metu buvo diskutuota apie saugios aplinkos kūrimą gyvenamojoje teritorijoje, siekiama įtraukti kuo daugiau aktyvių visuomenės narių į įvairią prevencinę veiklą, kuri padėtų užtikrinti didesnį gyventojų saugumą bei pasitikėjimo jausmą. Praėjusiais metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Mano daugiabutis“ saugios kaimynystės plėtojimo srityje. Taip pat Telšiuose veikia stipri Visuomeninė taryba. Kas ketvirtį buvo organizuojami tarybos posėdžiai, kurių metu diskutuojama apie teritorijoje esančią kriminogeninę situaciją, priemones, kurios galėtų teigiamai įtakoti efektyvesnį policijos darbą, išklausoma narių nuomonių, pageidavimų bei siūlymų. Gan didelis prevencinis darbas atliktas su policijos rėmėjais, jaunaisiais rėmėjais bei šauliais. Pastaruoju metu ypač pagausėjo jaunųjų policijos rėmėjų gretos.

Policijos generalinis komisaras S. Skvernelis pristatė atliktos apklausos, kurios metu buvo tiriamas Lietuvos gyventojų požiūris į policiją, pagrindinius rezultatus ir pasidžiaugė, kad šįkart buvo apklausta rekordiškai daug respondentų. Tikimasi, kad tyrimo rezultatai parodys realią gyventojų nuomonę apie šalies ir vietines policijos įstaigas. Generalinis komisaras akcentavo, kokia svarbi teritorinėse policijos įstaigose steigiamos imuniteto tarnybos misija: ji padės spręsti vidines policijos sistemos problemas, tokias kaip kyšininkavimas, naudojimasis duomenų bazėmis nedarbo tikslais ir kt. S. Skvernelis informavo, kad yra rengiamas Policijos įstatymo projektas, kuris pakeis šiuo metu galiojantį Policijos veiklos įstatymą. Su įstatymo projektu susipažinti ir savo pasiūlymus pateikti gali visi policijos sistemos darbuotojai. S. Skvernelis supažindino, kaip nuo 2012 m. balandžio 1 d. bus perskirstytos apskričių policijos komisariatų aptarnaujamos teritorijos.

kriminalai.com

šaltinis: Telšių aps. VPK info.