Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. 2:11; f 1 Sam. Did Isaiah truly preach for three years naked? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel, at mga propeta. What did angels have to do with Jesus' ministry? 11 Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Hebrews 11:6 Hebrews chapter 11 KJV (King James Version) 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.. 2 For by it the elders obtained a good report.. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.. 4 By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice … What’s wrong with loving the world? Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? 6 Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa kanya. Hebrews 6:11 And we desire that each one of you show the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end, (NASB: Lockman). Tagalog Bible: Hebrews. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Ha. 32 Magpapatuloy(V) pa ba ako? • Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni … ( Isaiah 20:2-3). 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 20 Dahil(M) sa pananampalataya, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. 27 Pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Egipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. 6:11–8:32; b Huk. Hebrews 11:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 11:6, NIV: "And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him." 2 Votes, Hebrews 11:1 Hebrews 6:11 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 6:11, NIV: "We want each of you to show this same diligence to the very end, so that what you hope for may be fully realized." ... Matthew 11:28-30 Tagalog Verses Matthew 11:28-30 Tagalog Verses "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at … How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? Hebrews 11:6, ESV: "And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards … 14 Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon, na naghahanap pa sila ng sariling bayan. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). 3 And this we will do, if God indeed permits. 16:1; 1 Ha. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. 4 Dahil(C) sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. 11:1–12:7; e 1 Sam. 10 Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 6:18–7:42. 8 Dahil(F) sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. 6 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 35 Dahil(Y) sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa … 20:2; 37:15; 38:6. • Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 4:6–5:31; c Huk. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sila din ang bumibigay ng mataas na … 11 Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sila'y mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. Sign Up or Login. Proverbs 3:5-6 Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. How does faith differ from wishful thinking? What’s the test of loving one another? Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. ; Mga Hebreo 11:37 tinukso: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang salitang ito. 15 Kung nasa isip nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » Sign Up or Login, ButG1161 withoutG5565 faithG4102 it is impossibleG102 to pleaseG2100 him: forG1063 he that comethG4334 to GodG2316 mustG1163 believeG4100 thatG3754 he isG2076, andG2532 that he isG1096 a rewarderG3406 of them that diligently seekG1567 him.G846, To Get the full list of Strongs: What is the meaning of "The Reproach of Christ" in this passage? Why shouldn't we? 39 At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Human translations with examples: hebrews 12:11, jeremiah 29: 11 niv. John 15:6 – The one who doesn’t bear fruit will be gathered up and burnt. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? : 2 For by it the elders obtained a good report. 7 Dahil(E) sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. 16 Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Sumunod nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. 33 Dahil(W) sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Buong tiyaga tayong … It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 36 Mayroon(Z) namang hinamak at hinagupit, at mayroon ding ikinadena at ibinilanggo. Hebrews 1 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. Mga Hebreo 11:11 Dahil din sa pananampalataya…pangako: Sa ibang matatandang manuskrito'y Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, si Sara, kahit matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. 22:26-27; 2 Cro. Why is Solomon not mentioned in the great hall of faith in Hebrews. Amplified: But we do [strongly and earnestly] desire for each of you to show the same diligence and sincerity [all the … Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing, ang iba'y namulubi, inapi, at pinagmalupitan. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. What are some psalms of hope for when the holidays hurt? Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang-bayan dito sa lupa. 30 Dahil(T) sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jerico matapos silang maglakad sa palibot nito nang pitong araw. 21 Dahil(N) sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. a Huk. 4:25-37; 2 Mcb. 5 Dahil(D) sa pananampalataya, si Enoc ay hindi nakaranas ng kamatayan. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access. May mga tumangging sila'y palayain, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Hebrews 11:6 Context. Hebrews 11:6 6 And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God m must believe that he exists and m that he rewards … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 31 Dahil(U) sa pananampalataya, si Rahab, ang babaing nagbebenta ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. 11 Dahil(H) din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama, kahit na siya'y matanda na at kahit si Sara ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. To Get the Full List of Definitions: 4 By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh.
2020 hebrews 6 11 tagalog