Ang Bag-o nga Langit ug ang Bag-o nga Yuta - Human niadto, nakita ko ang bag-o nga langit ug ang bag-o nga yuta, tungod kay ang daan nga langit ug ang daan nga yuta apil ang dagat nawala na. Its first meaning is 'memo'. Isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. “Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis: “Kini ang giingon sa naghupot sa pito ka espiritu sa Dios ug sa pito ka bituon. Moanha ako dayon. 16:15. hinumdomi kadtong pagtulon-an nga gitudlo kanimo ug imong nadunggan. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. Usage Frequency: 1 2 Apan ang gawas sa templo ayaw na lang iapil pagsukod kay alang kana sa mga tawong wala makaila sa Dios. Second definition is 'memorandum' and third word is 'document'. See 3 authoritative translations of Gida in English with example sentences, phrases and audio pronunciations. Tan-awa, giablihan ko alang kanimo ang usa ka pultahan ug walay makasira niini. Gipadayag ni Jesus kon sa unsang paagi masabtan ang kamatuoran bahin sa Diyos nga anaa sa Bibliya. Gamhanan kini nga anghel ug nahayagan ang tibuok kalibotan sa iyang kasulaw. We're part of Translated, so if you ever need professional translation services, then go checkout our main site, Usage Frequency: 1, kay ako nasayud nga kining akong lawas dili na madugayng pagabiyaan, sumala sa, Ug minghatag sila gikan sa banay sa mga anak ni Juda, ug gikan sa banay sa mga anak ni Simeon, niining mga ciudara nga dinhi, Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. Bantayi nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaogan. The Messiah has come. Warning: Contains invisible HTML formatting. Gihukman niya ang inilang babayeng nagabaligya sa iyang dungog, kay gidalahig niya ang mga tawo sa kalibotan sa iyang … Quality: Ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga siya dili una mamatay samtang dili pa niya makita ang Cristo sa Ginoo. Contextual translation of "sua rola é gostosa" into English. Miingon ang anghel, “Dali ngari ug patan-awon ko ikaw sa Pangasaw-onon, ang asawa sa Nating Karnero.’ Last Update: 2014-10-23 Nagaingon sila sa makusog, “Dayegon ta ang Ginoo! Miingon kini kanako, “Saka dinhi kay ipakita ko kanimo kon unsa ang mahitabo sa umaabot.” Diha-diha gigamhan ako sa Espiritu Santo. ceb Gipadayag ni Jehova ang motibo sa iyang pagdisiplina, nga nagpahayag: “Ako nagtudlo kang Epraim sa paglakaw, nagsapnay kanila sa akong mga bukton . Ang modaog patuparon ko paglingkod sa akong trono ingon nga gipalingkod ako tupad sa akong Amahan diha sa iyang trono tungod kay midaog man ako. makadaog himoon kong haligi sa templo sa akong Dios ug magpabilin gayod siya niini. Kon may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mokaon siya uban kanako. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus . ~ inattention. There are total 3 english words have been listed for the hindi word 'ज्ञापन'. ... English (US) English (US) Language. Gipadayag 20:14 RCPV. Miingon ang naghatag kanako, “Sige, sukda ang templo sa Dios ug ang halaran, ug ihapa kon pila ang nagasimba didto. Sa ikatolo ka tuig ni Ciro, hari sa Persia, usa ka butang gipadayag kang Daniel nga ginganlan si Beltsasar; ug ang butang namatuod, bisan ang usa ka dakung gubat: ug siya nakasabut sa butang, ug may pagsabut sa panan-awon. Cesar P. Kilaton. Gipadayag ba kanimo ang mga ganghaan sa kamatayon? Contextual translation of "gipadayag" from Cebuano into Tagalog. Quality: From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. They shewed his signs among them, and wonders in the land of Ham. Usage Frequency: 1 21: 9:14) Unya miduol kanako ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksang puno sa pito ug katapusang katalagman. Kun nakakita ka ba sa mga pultahan sa landong sa kamatayon? In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision. Suggest a better translation Ug nadungog ko pag-usab ang makusog nga tingog nga daw trumpeta. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kini sila mga imo, apan gitugyan mo sila kanako, ug ilang gibantayan ang imong pulong. Ang hinungdan nganong, Kay ang Dios dili hiwi nga tungod niana hikalimtan lamang niya ang inyong buhat ug ang gugma nga inyong buhat ug ang gugma nga inyong. And as Josiah turned himself, he spied the sepulchres that were there in the mount, and sent, and took the bones out of the sepulchres, and burned them upon the altar, and polluted it, according to the word of the LORD which the man of God proclaimed, who proclaimed these words. Nakita ko ang pultahan sa langit nga naabre. English word for ghadiya, English meaning of ghadiya, घड़िया का अंग्रेजी में अर्थ, Get meaning of ghadiya in Hindi dictionary, ghadiya With Usage Tips and Notes, Quickly Grasp Word ghadiya Last Update: 2012-05-06 Bookmark this website for future visits. 1 The dragon [] stood on the shore of the sea. Usage Frequency: 1 It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. 10:32; Luc. ... English (US) Language. Gituman mo ang akong pagtulon-an ug wala mo ako ilimod. The Beast out of the Sea. Kay ang tigsumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong sa atong kaigsoonan adlaw ug gabii gihinginlan na gikan sa langit. Ug si Isaias maisugon sa pag-ingon, Hingkaplagan ako sa mga tawo nga wala mangita kanako; gipadayag ko ang akong kaugalingon ngadto sa mga wala magpangayo kanako.". Oo, Amahan, kay kana mao man ang imong maloluy-ong pagbuot. 32:32-33; Sal. Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into. Niadtong taknaa si Jesus nalipay diha sa Espiritu Santo ug miingon, "Nagapasalamat ako kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga kining mga butanga gililong mo sa mga makinaadmanon ug sa mga masinabuton, ug gipadayag mo hinoon ngadto sa mga gagmayng bata. Get definition and meaning of Gidgidana in English dictionary. Showing page 1. lack of attention. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Version. lack of attention and due care. Ang Pagsimba sa Langit - Human niadto, may gipakita pa gayod kanako. mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpaka-Judio mga bakakon. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kondili kaninyo nanag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa Maayong Balita pinaagi sa Espritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulonda nangandoy sa pagsud-ong. Ang gugma sa Dios gipadayag dinhi kanato pinaagi niini: gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga Anak nganhi sa kalibutan, aron kita mabuhi pinaagi kaniya. it translation in English-Cebuano dictionary. "Gipadayag ko ang imong ngalan ngadto sa mga tawo nga kanako imong gitugyan gikan sa kalibutan. And I saw a beast coming out of the sea. 1 “Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis: “Kini ang giingon sa naghupot sa pito ka espiritu sa Dios ug sa pito ka bituon. Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. Nasayod ako sa imong binuhatan ug nga may diyutay kang gahom. ; " the house was in a terrible state of neglect ". Gipadayag na gayod sa Dios ang iyang gahom ingon nga Hari ug gipakita na sa Mesiyas ang iyang awtoridad! The Bhagavad Gita Free Translation is an original translation into English by Jayaram V, contains only translated text. 2 The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini: aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Ang Duha ka Saksi. Ug nakita ko didto sa langit ang usa ka trono ug may nagalingkod niini. ug gikastigo nako ang tanan nga akong gihigugma. 69:28; Gipa. Ang mga Yahong nga Gibutangan sa Silot sa Dios - Unya adunay kusog nga tingog nga akong nadungog gikan sa templo nga nagsulti ngadto sa pito ka anghel, “Sige, ibubo na ninyo sa kalibotan kanang pito ka yahong nga gisudlan sa kapungot sa Dios.” Busa milakaw ang unang anghel ug gibubo niya ang sulod sa iyang yahong didto sa yuta. Quality: Kini nga basahon gisulatan sa sulod ug sa gawas ug gibutangan ug pito ka mga selyo. ENGLISH-CEBUANO GRAMMATICAL GLOSSARY. Ug gipadayag kini ni Cristo pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka! Last Update: 2012-05-06 But Esaias is very bold, and saith, I was found of them that sought me not; I was made manifest unto them that asked not after me. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Sila mao ang magaguba sa balaan nga siyudad sa Jerusalem sulod sa 42 ka bulan. 8. 2 Gisugilon ni Juan ang tanan nga iyang nakita ug kini ang iyang asoy mahitungod sa mensahe sa Dios ug sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesu-Cristo. 5 Human niadto, may nakita akong linukot nga basahon sa tuong kamot niadtong nagalingkod sa trono. kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea: “Kini ang giingon sa Amen, ang kasaligan ug matuod nga saksi nga mao ang sinugdan. Gidgidana ka English arth, matlab kya hai?. . Apan tungod kay ikaw init-init man lang, dili gayod init ug dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw! 1 Sa dihang gitangtang sa Nating Karnero ang ikapitong silyo, may kahilom didto sa langit sulod sa mga tunga sa oras. 3. Unya gidayeg ni Daniel ang Dios sa langit. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. Paduolon ko sila kanimo aron paludhon ug payukbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. Ug si Isaias maisugon sa pag-ingon, Hingkaplagan ako sa mga tawo nga wala mangita kanako; Apan, Oh Jehova sa mga panon, nga nagasulay sa mga matarung, nga nakasusi sa kasingkasing ug sa hunahuna, ipakita kanako ang imong pagpanimalus kanila; kay kanimo, Niadtong taknaa si Jesus nalipay diha sa Espiritu Santo ug miingon, "Nagapasalamat ako kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga kining mga butanga gililong mo sa mga makinaadmanon ug sa mga masinabuton, ug, Sa ikatolo ka tuig ni Ciro, hari sa Persia, usa ka butang, Ug sa maong panahon si Jesus miingon, "Nagapasalamat ako kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga kining mga butanga gililong mo sa mga makinaadmanon ug sa mga masinabuton, ug, Ug sa miliso si Josias, nasusihan niya ang mga lubnganan nga dinha sa bukid; ug siya nagpaadto, ug gikuha ang mga bukog sa mga lubnganan, ug gisunog sila sa ibabaw sa halaran, ug gipasipalahan kini, sumala sa pulong ni Jehova nga. 1 Pagkahuman niadto, nadungog ko ang daw tingog sa daghan kaayo nga mga tawo didto sa langit. And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin. the state of something that has been unused and neglected. Pagpalit usab ug tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Ang Mensahe alang sa Sardis. Unya ang tinago gipadayag kang Daniel pinaagi sa usa ka panan-awon sa kagabhion. Ug nakita ko ang Balaan nga Siyudad, ang bag-o nga Jerusalem, nga gipakanaog sa Dios gikan sa langit. Ang Pagkagun-ob sa Babilonia - Human niadto, nakita ko ang lain na usab nga anghel nga mikunsad gikan sa langit. We use cookies to enhance your experience. Iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig-abut sa tukma nga panahon, laraw sa paghiusa diha kang Cristo sa tanang mga butang, mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. The Bhagavadita Complete Translation and The Bhagavadgita Simple Translation are word to word translations by Jayaram V. Unya gitambog ang Kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. From: Machine Translation het idee (Dutch>French) berbicara (Indonesian>German) im (Japanese>English) ano ang barley sa tagalog (Tagalog>English) chapakal meaning (English>Hindi) time is of the essence (English>Arabic) ancora (Italian>English) aur kya bataun (Hindi>English) sound of birds in hindi myna (Hindi>English) sattamandra thoguthi (English>Tamil) الاراضي (Arabic>Hungarian) proeliantes … Quality: Ug minghatag sila gikan sa banay sa mga anak ni Juda, ug gikan sa banay sa mga anak ni Simeon, niining mga ciudara nga dinhi gipadayag sumala sa ilang ngalan: And they gave out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, these cities which are here mentioned by name. en If we can do this, we shall no more walk in darkness but we shall walk in the light of life (DBY, 12). Pagpalit usab ug bisting puti nga isul-ob mo aron katabonan ang imong makauulawng pagkahubo. PARTS OF SPEECH - MGA BAHIN SA PAMULONG. 20:12; Mat. It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. Translate Gida. Nag-ingon ka, ‘Dato ako ug maayong pagkabutang ug walay nakulang kanako.’ Apan wala ka masayod nga alaot ug makaluluoy ka kaayo! By using our services, you agree to our use of cookies. Busa pagmatinud-anon ug hinulsoli ang imong mga sala. Ug kamo sayud nga kadto siya gipadayag aron sa pagkuha sa mga kasal-anan, ug diha kaniya wala ing sala. That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him: Kay ang Dios dili hiwi nga tungod niana hikalimtan lamang niya ang inyong buhat ug ang gugma nga inyong buhat ug ang gugma nga inyong gipadayag alang kaniya pinaagi sa inyong pag-alagad sa mga balaan, ingon sa inyo pa gihapong ginabuhat karon. Kabos ka, hubo ug buta. Gipadayag 8. Exo. Dayegon ta ang atong Dios nga makagagahom sa tanan, kay siya ang nagluwas kanato! Cancel. MyMemory is the world's largest Translation Memory. Ang Ikapitong Silyo. 12:39-40; Gipa. He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. Gyapan Meaning in English. Find more Cebuano words at wordhippo.com! 2 Matuod ug matarong ang iyang paghukom! kay ako nasayud nga kining akong lawas dili na madugayng pagabiyaan, sumala sa gipadayag kanako sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Gusto ka bang mahibalo sa kamatuoran bahin sa Diyos? Contextual translation of "gipadayag" into English. 24:43-44; Luc. Find more Cebuano words at wordhippo.com! Cebuano words for revealed include ibutyag, nagbutyag and gibutyag. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word. Mokuyog sila kanako nga binistihag puti kay takos man sila. Mat. Busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako ug bulawan nga gilunsay pinaagi sa kalayo aron ka madato. And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord's Christ. Nasayod ako sa imong binuhatan; dili ka bugnaw ug dili usab init. Gipadayag ni Jehova ang atong pagkamatarung: umari kamo ug ipahayag nato sa Sion ang buhat ni Jehova nga atong Dios. Busa pagmata ug lig-ona ang anaa pa kanimo nga hapit na mamatay kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pa hingpit sa atubangan sa akong Dios. 1 Kining basahona nag-asoy sa mga butang nga gipadayag sa Dios kang Jesu-Cristo aron iyang ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang mahitabo sa dili madugay. Have the gates of death been opened unto thee? Ang Sulat alang sa Efeso. 1 “Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Efeso: “Mao kini ang giingon sa nagakupot sa pito ka bitoon sa iyang tuong kamot ug nagalakaw taliwala sa pito ka suga nga bulawan: 2 Nasayod ako sa inyong mga binuhatan ug sa inyong mga paghago ug pagkamainantuson. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Ug sa miliso si Josias, nasusihan niya ang mga lubnganan nga dinha sa bukid; ug siya nagpaadto, ug gikuha ang mga bukog sa mga lubnganan, ug gisunog sila sa ibabaw sa halaran, ug gipasipalahan kini, sumala sa pulong ni Jehova nga gipadayag sa tawo sa Dios, nga nagpahibalo niining mga butanga.
2020 gipadayag in english