magulang'Parents' signify the goods and truths of the church. 19 Ang biyayabiyaya nawa'y sumalahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pagibig na walang pagkasira. Mga Taga-Efeso 6:1-3. 6 Children, it is your Christian duty to [] obey your parents, for this is the right thing to do. 6. 20 24 6 Children, obey your parents in the Lord: for this is right. Mga Taga-Efeso 6:10 - Sa katapustapusa'y magpakalakas kayo sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at … Kapayapaan nawa sa mga kapatid, at pagibig na may pananampalatayapananampalataya, mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. Siya nawa. MaglingkodMaglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao: 8 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalitamagsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. } 1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right. Mga Taga-Efeso 6:12 - Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ephesians 6:16 The Whole Armor of God. 14Magsitibay nga kayo, na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran, At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan, at ng tabak ng EspirituEspiritu, na siyang salita ng Dios: 18 Ephesians 6 New American Standard Bible (NASB) Children and Parents. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. At kayong mga panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila, at iwan ninyo ang mga pagbabala: yamang napagaalaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langitlangit, at sa kaniya'y walang itinatanging tao. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako:3 “Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa.”. 6 Children, obey your parents in the Lord: for this is right. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Parenting Wins at Christmas Time. 6 Mga(A)anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, [alang-alang sa Panginoon,][a]sapagkat ito ang nararapat.2 “Igalang(B)mo ang iyong ama at ina.”. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? 5Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon, na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Cristo; document.write(sStoryLink0 + "

"); Ephesians 6 Good News Translation (GNT) Children and Parents. “so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.” 9At kayong mga panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila, at iwan ninyo ang mga pagbabala: yamang napagaalaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit, at sa kaniya'y walang itinatanging tao. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. English-Tagalog Bible. 1 The Art Of Marriage. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. 6 Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Cristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Children and Parents Ephesians 6. }, 298 - The Nexus, Part 3 of 5: Internal Work, 248 - To Guide Our Feet Into the Way of Peace, 066 - The Holy Spirit and the Helmet of Salvation (the story of Iao), 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, 097 - Fighting over the Body of Moses (Jude 9), 099 - Each of Us is a Spiritual Battleground, 138 - Decoding the "Father," "Son," and "Holy Spirit", Study the original Hebrew/Greek with qBible. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diyablo. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalatayapananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Mga magulang'Parents' signify the goods and truths of the church. 2 Honor your father and mother (which is the first commandment with a promise), 3 so that it may turn out well for you, and that you may live long on the earth. A person is reformed by divine power, and... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Magsitibay nga kayo, na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanankatotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwirankatuwiran. 4 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); When it is the Lord praying, or a figure who... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. 11 Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. 3 magsalitaLike "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. { 4 And. 2 t “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), 3 “that it may go well with you and that you may live long in the land.” 4 Fathers, do not provoke your children to anger, u but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. sa'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. Na magsipanalangin kayo sa EspirituEspiritu ng lahat ng panalanginpanalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banalbanal. 19At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio, 3 And this is the promise: “Then all will go well with you, and you will have a long life on the earth.” [] Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo'y mangakatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 5 ... 6 Huwag kayong madaya ng sinoman ng mga salitang walang kabuluhan: sapagka't dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Dios sa mga anak ng pagsuway. 12Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. 9 23 2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) 3 That it … 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Free Reading Plans and Devotionals related to Ephesians 6:1. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. 4 Mga(C)magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sasa lupa. Children and Parents. 7 Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. 2 Honour thy father and mother; which is the first commandment with promise; 3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. 6 s Children, obey your parents in the Lord, for this is right. 4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but … Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the … In addition to all of these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. 11 Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. 1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right. At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. 5 6 s Children, obey your parents in the Lord, for this is right. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Mga Taga-Efeso 6:10-18 RTPV05. 8Yamang napagaalaman na anomang mabuting bagay na gawin ng bawa't isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 6 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 10Sa katapustapusa'y magpakalakas kayo sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. ( A) 2 “Honor your father and mother”—which is the first commandment with a promise— 3 “so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.”[ a] ( B) 4 Fathers,[ b] do not exasperate your children; ( C) Ephesians 6 King James Version (KJV). : 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. { : 2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;): 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako),: 3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. 5 Mga # Co. 3:22-25. alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong paggalang, takot at katapatan, na parang si Cristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Ephesians 6 Children and Parents. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon, na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Cristo; 6 ( D) you, fathers, do not provoke your children to wrath, but. Human translations with examples: iffy, pabarang, cop sa tagalog, gaw in tagalog, kado in tagalog. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy... maglingkodGenerally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. if(sStoryLink0 != '') 6Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao; kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Cristo, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Dios; 7Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao: 4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Half of the teaching in this epistle relates to our standing in Christ, and the remainder of it affects our condition. 15At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng evangelio ng kapayapaan; Children and Parents( A) 6 Children, ( B) obey your parents in the Lord, for this is right. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). -- This Bible is now Public Domain. 12 Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, … This is why the... paglilingkodGenerally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Mga Taga-Efeso 6:11 - Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Six Truths Of Motherhood. Mga Taga-Efeso 6:18 - Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 Maglingkod kayo nang masaya ang kalooban na parang … 10 Ephesians Audio Bible With Music And Commentary. Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako). 4At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. bHasStory0 = true; At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng evangelio ng kapayapaan; 16 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulangmga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 17 6 Children, obey your parents the way the Lord wants, because this is the right thing to do. Put on salvation as your helmet, and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Ephesians 1 New King James Version (NKJV) Greeting. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 9, 14, 20, 72, 84, 85, 101, if(aStoryLink[0]) Children and Parents. 20Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang makilala ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso. 22Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang makilala ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso. 2 t “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), 3 “that it may go well with you and that you may live long in the land.” 4 Fathers, do not provoke your children to anger, u but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. 13 Ephesians 6. 6 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sa katapustapusa'y magpakalakas kayo sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. Read Mga Taga-Efeso 6 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation Mga Taga-Efeso 6 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 14 12 2 Honour thy father and mother; which is the first commandment with promise; 3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. 2. 24Ang biyaya nawa'y sumalahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pagibig na walang pagkasira. 6 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. 15 10 Sa katapustapusa'y magpakalakas kayo sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. 21Datapuwa't upang mangaalaman ninyo naman ang mga bagay na ukol sa akin, at ang kalagayan ko, si Tiquico na aking minamahal na kapatid at tapat na ministro sa Panginoon, ay siyang magpapakilala sa inyo ng lahat ng mga bagay: Contextual translation of "ephesians 6:10 18 in tagalog" into Tagalog. At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 4 ... 6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 2 The command says, “You must respect your father and mother.” [] This is the first command that has a promise with it. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Datapuwa't upang mangaalaman ninyo naman ang mga bagay na ukol sa akin, at ang kalagayan ko, si Tiquico na aking minamahal na kapatid at tapat na ministro sa Panginoon, ay siyang magpapakilala sa inyo ng lahat ng mga bagay: 22 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, To the saints who are in Ephesus, and faithful in Christ Jesus: 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. God's Purpose For the Family. Overwhelmed By My Blessings (Part 6) Belonging: Family Healing. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. That may be because we hear it most often as part... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... espiritu'The seven spirits' in Matthew 12:45 signify all falsities of evil, and as a result, a total extinction of goodness and truth. Redemption in Christ. Peace be with you! 13Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo'y mangakatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Ephesians 6. Yamang napagaalaman na anomang mabuting bagay na gawin ng bawa't isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. 21 11Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. 17At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan, at ng tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Dios: 18Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal, Hindi ang paglilingkodpaglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao; kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Cristo, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Dios; 7 Ephesians 6 Easy-to-Read Version (ERV) Children and Parents. ( C) “Honor your father and mother,” which is the first commandment with promise: 3 “that it may be well with you and you may live long on the earth.”. -- This Bible is now Public Domain. 'The seven spirits'... panalanginWhen people pray in the Bible, it means they are opening up their internal states. 16Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. 16 Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. 23Kapayapaan nawa sa mga kapatid, at pagibig na may pananampalataya, mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. Siya nawa. 2

2020 ephesians 6 tagalog